Türkiye’ye Yönelik Tehditler

Türkiye’ye Yönelik Tehditler

Türkiye jeopolitik açıdan önemli bir konuma sahiptir. Bu konum Türkiye’ye avantajlar sağlarken diğer taraftan varlığına yönelik tehditlerin de ortaya çıkmasına yol açmıştır.
Türkiye’nin karşılaştığı bu tehditlerin sebeplerini anlamak ve gerekli önlemleri alabilmek için ülkemizin jeopolitik konumunu vebunun sonuçlarını değerlendirmekgerekir.
Türkiye, Kuzey yarım kürede 36 – 42° kuzey enlemleri ile 26 – 45° doğu boylamları arasında olup Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının birbirine yaklaştığı noktada üç tarafı denizlerle çevrili merkezî durumda bulunan birülkedir.
Asya ve Avrupa kıtası üzerinde olan Türkiye, İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahiptir. Aynı zamanda Karadeniz’den Akdeniz’e ve Avrupa’dan Orta ve Uzak Doğu’ya uzanan önemli kara, deniz ve hava yolları Türkiye üzerinden geçmektedir. Bu
nedenle Türkiye, ekonomik ve politik açılardan da büyük önem taşımaktadır. Coğrafi konumu itibarıyla üç kıtayı birleştiren (Asya – Avrupa – Afrika) Orta Doğu’ya yakın olan Türkiye’nin kültürel ve tarihsel bağları vardır.
Türkiye; Rusya ve Hazar Bölgesi ile birlikte büyük doğal gaz ve petrol kaynağına sahip olan Orta Doğu’ya yakın bir konumdadır. Dünya petrol rezervinin % 60’ına sahip olan Orta Doğu, dünya yıllık petrol üretiminin % 30’unu gerçekleştirmektedir. Türkiye’nin doğusundaki ülkeler enerji kaynağı üreticisiyken batısında yer alan ülkeler sanayileri gelişmiş, petrol ve doğal gaz rezervleri yok denecek kadar az olduğu için tüketici konumundadırlar. Türkiye’nin doğusundaki ülkeler enerji kaynağı zengini olmalarına rağmen sanayi ürünlerine yoğun ihtiyaç duymaktadırlar. Bu iki ülke grubunun ihtiyaçlarını en uygun şartlarda karşılayabilecekleri güzergâh ise Türkiye üzerinden geçmektedir. Özellikle hayata geçirilen ve Hazar petrollerini dünya pazarlarına ulaştırmayı amaçlayan Bakü – Tiflis – Ceyhan Petrol Boru Hattı ile Avrupa’nın doğal gaz ihtiyacının önemli bir kısmının karşılanmasını ve AB’nin Rusya’ya bağımlılığı azaltacakolan proje aşamasındaki Nabucco Hattı bunlara örnek verilebilir. Fakat bu hatlara enerji sağlayacak ülkelerdeki olumsuz gelişmeler ülkemizi de etkilemektedir.
Türkiye yer altı ve yer üstü zenginlikleri açısından önemli bir yere sahiptir. Dünya standartlarına göre maden rezervi açısından yetersiz olan Türkiye çeşitlilik açısından oldukça zengindir. Bugün
çinko, bakır, boksit, kükürt, demir, krom, kurşun, bor, taşkömürü, linyit, fosfat, petrol, cıva, gümüş gibi madenler Türkiye’de işlenmektedir. Bununla birlikte ülkemiz, krom ve bor mineralleri bakımından dünyada ilk sıralarda gelmektedir. Bu yer altı kaynaklarının yanında, zengin hidroelektrik ve güneş enerjisi potansiyeline ve jeotermal güce sahip olan Türkiye, diğerdevletlerin ilgisini çekmektedir.
Türkiye toprak ve iklim şartları sebebiyle tarım potansiyeline sahip bir ülkedir. GAP’ın tamamlan¬ması da Türk tarım potansiyelini oldukça artıracaktır.
Bir tarım ülkesi görünümünde olan Türkiye günümüzde bir sanayi ülkesi hâline gelmiştir. Tarımsal ve endüstriyel üretim geliştirilmiş, enerji yatırımları artmış küçük işletmelerden büyük fabrikalara geçilerek Türk ekonomisi büyük gelişme göstermiştir.
Türkiye nüfusu hızla artan genç ve dinamik bir yapıya sahiptir. Yapılan istatistiklere göre günümüzde en kalabalıkAvrupa ülkelerinden biri de Türkiye’dir. Nüfus potansiyeli yanında her alanda

yetişmiş insan gücü bakımından çevre devletlerarasında ilk sırayı alması bazı çevrelerin Türkiye’yi bir tehditolarakalgılamasına neden olmaktadır.
Ülke dışından kaynaklanan dış tehdit unsurları ise hedeflerine ulaşmak için Türkiye’deki yıkıcı unsurlarla iş birliği içine girmişlerdir. Türkiye üzerinde kötü emelleri olan devletler, uluslararası terör örgütleri, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı yapan örgütler vb dış tehditlere örnek gösterilebilir. İç tehditler ise ülke içinden kaynaklanmakta olup hertürlü bölücü faaliyetlerde bulunan gruplardan oluşmaktadır.
Değişen dünya dengeleri ve uluslararası ilişkilerdeki farklılaşmalar sonucunda, sıcak savaşlar, yerini olumsuz propaganda, bölücü ve yıkıcı faaliyetlere destek verme gibi soğuk savaş yöntemlerine bırakmıştır. Günümüzde uluslararası çıkar mücadelelerinde terörfaaliyetleri ön plana çıkmıştır.
Terörle mücadelenin oldukça yüklü bir maliyeti bulunmaktadır. Ülkelerin gelişimi ve ekonomisine yönelik harcaması gereken paraları terörle mücadele alanına kaydırma zorunluluğu, ekonomikaçıdan ülkenin kaynaklarının verimli alanlarda kullanılmasının engellenmesi terörizmin amaçlarındandır.
Silah, insan ve uyuşturucu madde kaçakçılığı, gasp, hırsızlık, fidye, haraç vb. yollarla elde edilen paralarterörörgütlerinin başlıca finans kaynaklarıdır.
Terör örgütleri faaliyetlerde bulunacak eleman ihtiyacını gençlerden karşılamaktadır. Çünkü gençler terör örgütlerinin en kolay kandırabileceği kişilerdir. Bu nedenle gençlerimize iyi bir eğitim vererekterörfaaliyetleri konusunda onları bilinçlendirmekgerekmektedir.
Terörizmin hız kazandığı dönemlerle uluslararası sorunlar arasında yakın bir ilişki olduğu görülmektedir. Terörizm, siyasi bir mücadele aracı olarak bir ülkenin bir başka ülkeyi zayıflatması ve istikrarını bozması için de kullanılmaktadır.
Türkiye’deki terör faaliyetlerinin ortak amacı millî birlik ve beraberliği ortadan kaldırmak, devletin iç ve dış politikada etkinliğini zayıflatmak, devletin üniter yapısını bozmak, ekonomik yönden ülkeyi yıpratmak, korku ve endişe ortamı oluşturarak halkın geleceğe ve devlete olan güvenini sarsmaktır. Ayrıca ülkedeki demokrasi rejimini yıpratarak, temel hak ve hürriyetlerin askıya alınarak kullanılmasını engellemek terörün diğer amaçları arasında yer almaktadır. Bu nedenle vatandaşlarımız bu tür faaliyetlere karşı uyanıkolmalıdır.

turkiyeye-yonelik-tehditler