Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar

Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar

Atatürk, Türk toplum hayatında büyük bir değişim meydana getirdi. Atatürk’ün toplumsal hayatta meydana getirdiği değişim, Türk toplum hayatını çağdaşlaştırmaya ve millîleştirmeye yöneliktir. Bu amaçla şapka kanunu çıkarıldı, tekke ve zaviyeler kapatıldı, takvim ve ölçü birimleri değiştirildi, saat ve tatil günlerinde değişikliğe gidildi ve soyadı kanunu kabul edildi.

Şapka Kanunu
Bu kanun, 25 Kasım 1925’te kabul edildi. 3Aralık 1934’te din adamlarının ibadet yerleri dışında dinî kıyafetlerle gezmeleri yasaklandı. Diyanet İşleri Başkanı ve diğer dinlerin en yetkili kişilerinin özel kıyafetleriyle dolaşabil-melerine izin verildi. Çağdaş Avrupa ülkelerinin kullanmış olduğu kıyafetler kabul edilerek farklı kıyafet uygulan-masına son verildi.

Ölçü Birimlerinde Değişiklik
1931’de kabul edilen bir kanunla eski ağırlık ve uzunluk ölçüleri değiştirildi. Eskiden kullanılan arşın, endaze, okka gibi ölçü birimleri kaldırıldı. Bunların yerine uzunluk ölçüsü olarak metre, ağırlık ölçüsü olarak kilo kabul edildi. Farklı ağırlık ve uzunluk uygulamasına son verildi. Böylece ticaret alanında yaşanan zorluklar ortadan kaldırılmış oldu.

Takvimde Değişiklik
26 Aralık 1925’te hicri ve Rumi takvimlerin yerine Miladi takvim kabul edildi. 1 Ocak1926’dan itibaren de kullanılmaya başlandı. Çağdaş Avrupa ülkeleriyle takvim birliğine gidilerek takvim alanındaki farklı uygulamalar ortadan kaldırıldı.

Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması
30 Kasım 1925’te kabul edilen bir yasayla tekke, zaviye ve türbeler kapatıldı. Türbedarlıklar ile şeyhlik, dervişlik, müritlik, dedelik, seyitlik, çelebilik vb. birtakım unvanlar kaldırıldı. Böylece toplumsal alanda farklılıklar giderilmiş oldu. Vatandaşlar arasında eşitlik sağlandı.

Saatte Değişiklik
26 Aralık 1925’te alaturka saat kaldırıldı. Batıdan alınan zaman ölçüsü kabul edilerek bir gün 24 saatebölündü.Böylece günlük hayat düzene sokuldu.
Tatil Günlerinde Değişiklik
Millî bayramlar ve tatil günleri de yeniden düzenlendi. 1935 yılında çıkarılan bir kanunla, cuma günü olan hafta tatili değiştirildi. Cumartesi öğleden sonra ve pazar günü hafta tatili olarak kabul edildi. Avrupa ülkeleri ile tatil günlerinde birliğe gidildi. Böylece devletler arası ilişkilerde yaşanan zorluklar ortadan kaldırıldı.
Soyadı Kanunu
Osmanlı Devleti zamanında kişilerin soyadları yoktu. Kişinin adının yanına baba adı, doğum yeri veya bağlı bulunduğu boy yazılırdı. Bu durum, çeşitli karışıklıklara sebep oluyor; askere alma, okul, tapu ve miras işlerinde büyük zorluklar çıkarıyordu. Kişilerin kimliği tam olarak belirlenemediğinden birtakım haksızlıklar da olabiliyordu. Toplumsal ilişkilerdeki bu eksikliğin giderilmesi gerekiyordu. Mustafa Kemal Paşa, bu konuyla da ilgilendi. 21 Haziran 1934’te çıkarılan Soyadı Kanunu ile bahsedilen güçlükler ortadan kaldırıldı. Bu düzenlemeye göre her Türk vatandaşının, kendi adından başka, ailesinin ortak olarak kullanacağı bir soyadı alacaktı. Bu soyadları Türkçe olacaktı.Ahlaka aykırı ve gülünç adlar soyadı olarak kullanılmayacaktı. Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesinden sonra 24 Kasım 1934’te TBMM tarafından, Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya Atatürk soyadı verildi.

toplumsal-alanda-yapilan-inkilaplar