Saltanat Hakkında Kısa Bilgi

Saltanat Hakkında Kısa Bilgi

Devlet başkanlığının süresiz olarak babadan oğula geçmesi ya da devlet başkanlarının aynı ha­nedan üyeleri arasından belirlenmesidir. Sultanlık, padişahlık sistemidir.
Saltanatta;
Bütün yetkiler tek kişide toplanmış ise monarşi vardır.

Kralın yetkileri bir meclis ile kısıtlanmış ise meş­rutiyet vardır.
Saltanatın kaldırılmasını içeren her karar, cum­huriyetin ilanını amaçlamaktadır.

saltanat