Osmanlı’da Gerileme Dönemi Hakkında Kısa Bilgi

Osmanlı’da Gerileme Dönemi Hakkında Kısa Bilgi

(18.Y.Y.) – (1700-1800)
❖ Batının üstünlüğünün kabul edildiği dönemdir. Avrupa’yı model alan ilk çalışmalar yapıldı.
❖ Lale Devri (1718-1730): Dönemin sultanı III. Ahmet, Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Vezir-i Azamdır.

– Avrupa’nın ilk model alındığı zamandır. Avrupa’nın üstünlüğü kabul edildi.
– Matbaa ve kâğıt geldi —». ilk teknik ıslahat yapıldı (1727)(İbrahim Müteferrika-Sait Efendi).
!!! matbaa ve kağıt kültürel hayatın gelişmesinde önemli bir çalışmadır.
– Matbaada basılan ilk eser; Vankulu Lügatı
– Hattatlık mesleğinin zarar görmemesi için matbaada dini kitapların basılmasına izin verilmedi
– Kağıt imalathanesi açıldı(Yalova)
– 28.Çelebi Mehmet Avrupa’ya gönderilen ilk geçici elçidir.
– İlk çiçek aşısı uygulandı
– İlk itfaiye bölüğü kuruldu,
– Tercüme odaları kuruldu (Doğu klasikleri tercüme edildi).
– Kumaş ve çini imalathaneleri kuruldu.
– İlk sivil modern kütüphane açıldı.
– Sivil mimari gelişti. Avrupa etkisi başlıyor (III. Ahmet Çeşmesi ).

– Dönemin Nakkaşı Levni, dönemin şairi Nedim’ dir. Uyarı: Lale devrinde askeri ıslahat yapılmamıştır.
Sonuç: Yeniçeriler, 1730 Patrona Halil İsyanı ile III. Ahmet’ i tahtan indirdiler, sadrazamı öldürdüler ve Lale devrine son verdiler.
❖ I.Mahmut; Kara Mühendishanesi (berri hümayun)(hendeshane) açıldı. Askeri okul ve ilk teknik okuldur.
– Humbaracı Ahmet Paşa askeri-teknik çalışmalar yaptı
– Fransa’ya Kapitülasyonlar sürekli olarak verildi.
❖ III. Mustafa; Deniz mühendishanesi açıldı (Bahr-i Hümayun ) .
– İlk iç borçlanma başladı (Esham).
– Baron Dö Tot, Sürat Topçuları Ocağı’nı kurdu.
❖ I. Abdülhamit; Yeniçeri sayımı yaptırdı.
– Ulufe alım satımını yasakladı.
– İstihkâm Okulu açıldı.
❖ III. Selim Dönemi.
Uyarı: XVIII.yy gerileme döneminde Osmanlı devleti ıslahat çalışmalarında bilim-teknik çalışmalarına ağırlık verdi. Lale devri hariç askeri-teknik çalışmalar yoğundur. Bu gelişmeler Avrupa’ da meydana gelen Rönesans, Aydınlanma Dönemi ve Sanayi Devriminin Osmanlıya etkileridir.