Laiklik

Laiklik

Türkçeye Fransızca “laique” kelimesinden gelen laik kelimesinin aslı Yunanca “lâikos”tur. Halka, kalabalığa ait anlamına gelen bu kelime başlangıçta din adamı olmayanları belirtmek için kullanılmıştır. XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Fransa’da siyasi iktidarın kaynağı, kullanılması ve düzenlenmesi konusunda kilise ile devlet arasında yaşanan çatışma sonucunda laiklik kelimesinin anlamı değişmiştir. Bu tarihten sonra toplumun ve devletin niteliğini gösteren felsefi, siyasi ve hukuki bir kavrama dönüşmüştür. Laikokul, laiktoplum, laik devlet gibi…
Buna göre laiklik, devlet işleriyle din işlerinin birbirinden ayrılması ve devletin siyasi, iktisadi ve hukuki düzende sadece aklın egemenliğini kabul etmesi demektir. Hukuki anlamda da devletin ayrım yapmaksızın kişilerin vicdan hürriyetine sahip olmalarını sağlamasıdır. Bu tanıma göre laikliğin iki temel unsuru ortaya çıkmaktadır. Birincisi laik anlayışta devletin resmi dini yoktur; devlet bütün din ve inançlara eşit mesafededir. İkincisi ise kişiler din, inanç ve ibadet hürriyetine sahiptirler. Bu noktada devlet herkesin bu hürriyetlerini eşit bir biçimde kullanmasını sağlamak ve haklarını kullanırken karışılacakları tüm engelleri ortadan kaldırmakla yükümlüdür.

laiklik