Kemosentez Nedir,Nasıl Gerçekleşir?

Kemosentez Nedir,Nasıl Gerçekleşir?

Yeryüzünde yaşayan bazı ototrof bakterilerin, klorofil gibi yapıları bulunma­dığından güneş enerjisinden faydalanamazlar. Bu organizmalar yaşadıkla­rı ortamdaki inorganik maddeleri oksitleyerek enerji kazanır, bu enerjiyi su ve karbondioksitin birleştirilmesinde kullanır, kendilerine lazım olan organik besin maddelerini sentezlerler. İşte kimyasal enerjiden faydalanarak orga­nik besinlerin sentezlenmesine kemosentez adı verilir.

kemosentez_formulu

Azot, bitkiler için çok önemli bir elementtir. Bitkiler azotu ancak topraktaki nitrit ve nitrat tuzlarından alabilirler. Topraktaki azot ise, bitkisel ve hayvan­sal organik artıkların çürümesinden meydana gelmiştir ve amonyak halin­de bulunmaktadır. Bu haldeki azottan, bitkiler genellikle faydalanamazlar.
Azotun faydalanabilir hale gelmesi için, amonyağın nitrit ve nitrat tuzları ha­line gelmesi lazımdır. Bu olay toprakta yaşayan nitrit ve nitrat bakterileri ta­rafından yapılır. Önce nitrit bakterileri (Nitrosomonas) amonyağı okside ederek nitrit asit haline getirirler.
2 NH3 + 3 02 -> 2 HN02 (Nitrit asit) + 2 H20 + 158 cal
Görüldüğü gibi nitrit bakterileri bu olay sonucunda enerji kazanır, bu ener­jiyi de kendilerine lazım olan organik madde yapımında güneş enerjisi ye­rine kullanırlar. Nitrit asit haline gelen bileşikler daha sonra, nitrat bakterile­ri (Nitrosococus) tarafından tekrar okside edilir, nitrat asidi haline getirilir.
2 HN02 (Nitrit asit) + 02 -> 2 HN03 (Nitrat asiti) + 38 cal
Buradan meydana gelen enerji nitrat bakterileri tarafından organik besin maddeleri yapımında kullanılır. Nitrat asidi ve toprakta bulunan K, Ca ele­menti veya bunların tuzlarına etki ederek bitkiler tarafından alınabilecek azot tuzları haline gelirler. İşte iki safhada sonuçlanan bu olaya nitratlaşma (nitrifikasyon) adı verilir.
Bu olay sayesinde hem havadaki azot (topraktaki amonyak) bitkiler tarafın­dan faydalanabilecek hale getirilmiş, hem de yukarıda adı geçen azot bak­terileri kemosentez yolu ile kendilerine lazım olan enerjiyi sağlamış olurlar. Bunlardan başka kükürt bakterileri, demir bakterileri gibi bir çok bakteriler de başka bileşikleri oksitlemek suretiyle enerji kazanır ve kemosentez yolu ile beslenmelerini sağlarlar.
Kemosentetik bakteriler, serbest oksijen (02) oluşturdukları halde dışarı 02 vermezler. Çünkü kemosentez için kullanırlar. Ayrıca bazıları oksijenli solu­num yaparak bu 02 yi tüketir.

kemosentez