Kapitalizm Hakkında Kısa Bilgi

Kapitalizm Hakkında Kısa Bilgi

Servetin ve sermayenin belli bir elde toplanma-sıdır.
Kapitalizm;
⦁ Liberal sistemin zorunlu sonucudur.
⦁ Sanayi Devrimi ile ortaya çıkmıştır.
⦁ Büyük işletmeciler ülke ekonomisine egemendir.
⦁ Devletleri sömürge arayışlarına itmiştir.

⦁ Padişah tarafından tek taraflı olarak devletin bü­tün uyrukları için can, mal ve ırz güvenliğinin te­minat altına alınmasının sağlanacağı; vergi ve askerlik işlerinin de bir düzene bağlanacağı ifa­de edilmiştir
⦁ En önemli özelliği bu Fermanla iktidarın kendi kendini sınırlamıştır.
⦁ Yargı kararı olmadıkça kimseye keyfî ceza veril­memesi hükme bağlanmıştır.
⦁ Yabancılara mülk edinme hakkı tanınmıştır.
⦁ Kişi dokunulmazlığı kabul edilmiştir.
Askerlik, Müslümanlar için vatani bir görev hâli­ne gelmiştir.
⦁ Vergilerin tahsilinde farklılıklar kaldırılmıştır.

kapitalizm