Kan ve Kan Ürünlerinin Uygunluk Testleri

Kan ve Kan Ürünlerinin Uygunluk Testleri

Kan transfüzyonu öncesinde donöre ait kan, transfüze edilecek kişide yani hastada reaksiyona sebep olmaması için uygunluk testleri ile kontrol edilir. Bu uygunluk testleri şunlardır:
> Kan Grubu (ABO-Rh) Tayini: Donör ile hastanın kan grupları aynı olmalıdır. En ciddi reaksiyonlar ABO yönünden uygun olmayan kanların transfüzyonu sonucu ortaya çıkar. Kanda doğal olarak var olan antikorlar, verilen kandaki antijenlere karşı direkt reaksiyon verir. Bu nedenle hastanın kan grubunun tayini çok önemlidir.

> Cross-Match (Çapraz Karşılaştırma) Testi: Verilecek kan ile hasta kanı arasında serolojik uygunluk olup olmadığının test edilmesidir. Donör eritrositlerinin hasta serumu ile karşılaştırılmasına, major cross-match; hasta eritrositleri ile donör serumunun karşılaştırılmasına, minör cross-match adı verilir. Transfüzyon yapılabilmesi için her iki testte de aglütinasyon (çökme) olmamalıdır. Birinde aglütinasyon oluyorsa alt grup uygunsuzluğundan bahsedilir. Bu durumda başka bir donör bulunmalıdır. Kan, cross-match yapıldıktan sonra 72 saat içinde kullanılmamış ise transfüzyon gerektiğinde transfüzyonun güvenilirliği için yeniden aynı teste tabi tutulur.
> Coombs Testleri (Antikor Tarama Testi): Donör kanında, genellikle hemolitik reaksiyonlardan sorumlu olan Anti-A ve Anti-B antikorları haricindeki antikorların taranmasıdır.
> Bulaşıcı Hastalık Testleri: Donör kanında aşağıdaki bulaşıcı hastalıkların bulunup bulunmadığı test edilir.

• Sifiliz
• HBs Ag
• Anti HCV
• Anti HIV 1 ve 2 (0 tipi de dâhil)
Uygunluk testleri yapılarak hasta için uygun olduğuna karar verilen kan ve kan ürünlerinin ilgili hastaya ulaştırılması, transfüzyon merkezi veya kliniğe ait personel tarafından sağlanır.

Kan ve Kan Ürünlerinin Uygunluk Testleri