Kan Transfüzyonunda Temel İlkeler

Kan Transfüzyonunda Temel İlkeler

Kan transfüzyonu, hasta ve çalışan güvenliği esas alınarak yapılmalıdır. “Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”de güvenli kan ve kan ürünleri transfüzyonu sağlamaya ilişkin yapılması gereken işlemler şu şekilde düzenlenmiştir.

“Güvenli kan transfüzyonu
MADDE 10-(1) Güvenli kan transfüzyonu için yapılması gereken işlemler şunlardır:
a) Kan transfüzyonu öncesi kimlik doğrulama işlemi yapılır. Kan transfüzyonu uygulanacak ve kan örneği alınacak hastanın kimlik bilgileri, dosyasından, kol bandından ve kendisinden doğrulanır ve numunenin üzerine alındığı anda etiket yapıştırılır.
b) Transfüzyon merkezinden gelen kan ve kan ürünleri cross-match formu ve kimlik bilgileri iki sağlık personeli tarafından kontrol edilir ve Bilgilendirilmiş Onay Formu hastaya mutlaka imzalatılır.
c) Transfüzyon sürecinde Kan ve Kan Transfüzyonu İzlem Formu doldurulup imzalanır.
ç) Donörün kimlik bilgileri, kayıt defteri ve hastane otomasyonuna kaydedilir.
d) Donör sorgulama formu uygun bir mekânda doldurulur ve donör, formun doldurulması konusunda bilgilendirilir.
e) Donör ile ilgili Eliza testlerinin sonuçları ilgili laboratuvar sorumlu tabibi, sorumlu tabip olmadığı zaman nöbetçi tabip tarafından imzalanır ve sonuç barkodu kayıt defterine yapıştırılır.
f) HIV, Hepatit B, Hepatit C gibi tanımlanmış testlerin pozitif sonuçlarında yazılım programında sesli uyarı vermek ve bu test sonuçları için barkod vermemek gibi önlemler geliştirilir. Uyarı alındığında, ilgili personel tarafından yapılması gereken iş ve işlemlere ilişkin prosedür tanımlanır.”

Kan Transfüzyonunda Temel İlkeler