İnkılapçılık

İnkılapçılık

Türkçeye Fransızcada kullanılan “revolution” (revuleyşın) kelimesinin karşılığı olarak giren inkılap kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Sözlük anlamı; toplum düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek için yapılan köklü değişikliktir. İnkılap çağın ihtiyaçlarını karşılamayan devletyapısını ve yönetimini değiştirmek için halkın katılımıyla ülkede yeni birsiyasal, sosyal ve ekonomik biryapının oluşturulmasıdır.

Atatürkçü düşünce sisteminin temel ilkelerinden biri de inkılapçılıktır. Bu ilke ile Türk inkılabının oluşum ve gelişim safhalarının kavranıp benimsenmesi, geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması amaçlanmıştır. Bu açıdan inkılapçılık diğer ilkeleri de içine alan bir ilkedir. İnkılapçılık ilkesini anlamak ve özümsemek için öncelikle Türk inkılabının temel niteliklerini ve Atatürk’ün inkılapçılık anlayışını bilmekgerekir.
Türk inkılabı önceden belirlenmiş soyut ilkeler üzerine kurulmamıştır. Atatürk, Türk inkılabının felsefesini “Hayatta en gerçek yol gösterici bilimdir.”1 sözüne bağlamıştır. Ona göre tüm kurumlar bilimsel yenilikler karşısında kayıtsız kalmamalıdır. Buradan anlaşılacağı üzere Türk inkılabı durağan değil, dinamik biryapıya sahiptir. Bu bağlamda da her zaman yeniliklere açıktır.

inkilapcilik