İçtüzük Hakkında Kısa Bilgi

İçtüzük Hakkında Kısa Bilgi
Yasama meclislerinin kendi iç çalışmalarım dü­zenlemek amacıyla koydukları kurallara iç tüzük denir.
İç tüzükler de Resmî Gazete’de TBMM başkanı tarafından yayımlanır.
İç tüzükler Anayasa Mahkemesinin denetimine tabidir.

Tüzük Bakanlar Kurulu tarafından, kanunun yorumlan­masını göstermek ve emrettiği işleri belirtmek amacıyla, kanunlara aykırı olmamak ve Danış­tay incelemesinden geçirilmek şartıyla çıkarılan düzenleyici işlemlere tüzük denir.
Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp Resmî Gazete’de yayımlanır.

Not
Bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin tüzük çıkarma yetkisi yoktur.