Hastanın Bilgi İsteme Hakkı

Hastanın Bilgi İsteme Hakkı
Hasta, sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanabileceği konusunda bilgi isteyebilir. Bu hak, hangi sağlık kuruluşundan, hangi şartlara göre yararlanabileceğini, sağlık kurum ve kuruluşları tarafından verilen her türlü hizmet ve imkânın neler olduğunu ve müracat edilen kuruluşta verilen sağlık hizmetlerinden yararlanma usulünü öğrenme hakkını da kapsar.
Bütün sağlık kurum ve kuruluşları, hastayı bilgilendirmek için yeterli teknik donanımı haiz birimi oluşturmak; bu birimde, hastaya kesin ve yeterli bilgi verebilecek nitelik ve ehliyete sahip personel istihdam etmek; hastanın ihtiyacı olan birimlere kolayca ulaşabilmesini temin etmek üzere kuruluşun uygun yerlerinde bilgilendirici tabela ve işaretler asmak zorundadır (Resim 1.15).
Hasta; sağlık durumunu, kendisine uygulanacak tıbbi işlemleri, bunların faydaları ve muhtemel sakıncaları, alternatif tıbbi müdahale usulleri, tedavinin kabul edilmemesi hâlinde ortaya çıkabilecek sonuçlar ile hastalığın seyri ve sonuçları konusunda sözlü veya yazılı Resim 1.15: Sağlık kuruluşlarında hasta ve yakınlarını bil-olarak bilgi isteme hakkına sahiptir. gilendirmek için personel görevlendirilir.

bilgi-isteme-hakki

bilgi-isteme-hakki1