Halkçılık İlkesinin Önemi ve Sonuçları

Halkçılık İlkesinin Önemi ve Sonuçları
Atatürkçü düşünce sistemi içinde halkçılık ilkesi, genel anlamıyla devletin uygulamalarında halkın yararının gözetilmesidir. Bu tanımdan anlaşıldığı üzere bu ilkenin toplum ve devlet üzerinde önemli yararları vardır.
Halkçılık ilkesiyle millî egemenlik tam olarak tesis edilmiş böylece demokrasinin yerleşmesi sağlanmıştır.
Kişi hak ve hürriyetlerinin de tam anlamıyla kullanılmasını gerekli sayan halkçılık ilkesi, bireylerin insana yakışır şekilde yaşamasına zemin hazırlamıştır. Bununla birlikte çiftçiler, esnaflar, memurlar ve sanatkârlar gibi toplumun çeşitli kesitlerinden insanların birleşerek teşkilatlanmalarına ve bu teşkilatların kendileriyle ilgili konularda yönetimi denetlemelerine imkân vermiştir. Ayrıca halkçılık ilkesi bireyin her türlü hak arama yollarını güvence altına alarak yönetimdeki uygulamaları denetleme yollarını halka açmıştır. Böylece ülkede demokratik denetim hakkının oluşmasını sağlayarak demokratik bir toplum yapısının oluşmasına da imkân tanımıştır.
Halkçılık ilkesi halkı meydana getiren sosyal grup, zümre ve sınıflardan birinin diğerine karşı egemenlik tesis etmelerine imkân vermemiştir. Topluma yasalar önünde eşitlik getirerek herkesin devletin imkânlarından eşit olarak yararlanmasına olanak tanımıştır. Bu anlayış bireylerin kendilerini ifade etmelerini, rahat ve huzur içinde yaşamalarını sağlamıştır. Böylelikle halkçılık ulusun genel düzeninin sağlanmasında ve devletyapısının güçlendirilmesinde etkin olmuştur.
Halkın tamamını birbirine ihtiyaç duyan gruplar olarak kabul eden halkçılıkta, herkese mutluluk içinde birlikte çalışma bilinci verilerek toplum içinde dayanışma ve iş birliği geliştirilmiştir. Bu durum üllkemizin güçlenmesinde ve iç barışın korunmasında etkili olmuştur.
Halkçılık ilkesi ekonomik alanda devlete ve topluma önemli sorumluluklar yüklemiştir. Devlet, vatandaşın ekonomik sorunlarını çözme, onun hayat seviyesini yükseltme, toplumsal dayanışma ve iş bölümü içinde vatandaşın çalışmasını sağlamalıdır. Ayrıca hizmetlerini yurdun her tarafına götürmeye çalışmalıdır. Toplum da daha çok çalışarak ülke ekonomisinin güçlenmesine katkıda bulunma görevini üstlenmiştir. Kısaca halkçılık ilkesi siyasal, sosyal ve ekonomik alanda demokratikleşmenin hem temel ilkesi hem de birsonucu olmuştur.

1. Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, CII, s. 116
2. Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 295
3. Atatürkçülük, (3. Kitap) Atatürkçü Düşünce Sistemi, s. 45

halkcilik-ilkesinin-onemi halkcilik-ilkesinin-onemi1