Güzel Sanatlar ve Edebiyat Hakkında Kısa Bilgi

Güzel Sanatlar ve Edebiyat Hakkında Kısa Bilgi

GÜZEL SANATLAR VE EDEBİYAT
Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamına veya bu anlatım sonucunda or­taya çıkan üstün yaratıcılığa “sanat” denir. Edebiyat, müzik, resim, heykel, mimarlık, tiyatro gibi insanda coşku, estetik bir zevk ve hayranlık uyandıran sanatla­ra “güzel sanatlar” denir.
Güzel sanatlarda “güzellik” esastır; ancak bu güzellik, insanın yarattığı bir güzelliktir. Sanatta estetik çok önemlidir. Bilindiği gibi, sanatsal yaratının genel yasa­larıyla sanatta ve hayatta güzelliğin kuramsal bilimine, güzel duyuya estetik denir. Güzel sanatlarda, yarar sağlama amacı güdülmeden sadece estetik bir güzel­lik meydana getirmek amacı güdülür. Elbette sanat eserinin bir teması vardır; ama bu onun yarar sağlama amacıyla yazıldığını göstermez. Bilindiği gibi sanat eserinde okuyucuya veya izleyiciye verilmek istenen iletiye tema denir.
Güzel sanatların her birinin kendine özgü malzemesi vardır. Edebiyat da güzel sanatların bir koludur. Olay,düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak anlatılmasına “edebiyat” denir. Güzel sanatları bir şema hâlinde gösterelim.
İşitsel (Fonetik) Sanatlar
Görsel (Plastik) Sanatlar

GÜZEL SANATLAR İÇİNDE EDEBİYATIN YERİ
Güzel sanatların her dalının kendine özgü malzemesi, anlatı aracı vardır. Tiyatronun malzemesi ses, görüntü, dekor vs.; mimarinin malzemesi taş, tuğla, mermer vs.; müziğin malzemesi ses, nota vs.; resmin malzemesi bo­ya, fırça, renk vs.; edebiyatın malzemesi de dildir.
Edebiyat sözcüklerle yapılan bir sanattır. Bu niteliğiyle edebiyat, tüm güzel sanatlar içinde insanlık düşüncesi­ne öncülük eder, olay ve durumları gerçekleşmeden ön­ce ortaya koyar. Kendi çağının düşüncelerinden hare­ketle gelecekte olabilecek olanları sezgi yoluyla bulur. Gelecekte neler olabileceği herkesten çok edebiyatçıla­rın zihinlerinde olgunlaşır. Bu açıdan edebiyatın güzel sanatlar içinde ayrı bir yeri ve önemi vardır. Söz değeri olarak müzik, tiyatro gibi sanatların ana kaynaklarından biridir edebiyat.
Genelde güzel sanatların, özelde de edebiyatın temel işlevi, insanlarda estetik bir zevk uyandırmaktır. Este­tik, güzel üstüne düşünme, güzeli hissetmedir. İyi, gü­zel, doğru, yararlı gibi kavramlar sanatla yakından ilgi­lidir. Bu kavramlar hiç kuşkusuz edebiyat için de ge­çerlidir. Sanat dallarının tümünde olduğu gibi edebi­yatta da güzellik temel amaçtır.
Edebî bir metinde duygu, hayal ve üslup vardır. Güzel sanatlar içinde edebiyatla en yakın ilişki içinde bulu­nan sanat dalı tiyatrodur. Çünkü tiyatro eserleri birer dilsel metin, yani edebiyat metnidir.

guzel_sanatlar