Edebiyat ve Gerçeklik İlişkisi Hakkında Kısa Bilgi

Edebiyat ve Gerçeklik İlişkisi Hakkında Kısa Bilgi

Edebiyatla gerçeklik ilişkisi, edebiyatla uğraşanların öte­den beri tartıştıkları bir konudur. Edebiyatın kurmaca ol­duğu bir gerçektir. Ancak en kurmaca metinlerde bile sanatçıların bir gerçeklik duygusu uyandırmaya çalıştığı görülür. Bunu belki de inandırıcılık için yapar o. Ancak kurmaca bir metin olan edebî metindeki gerçeği günde­lik yaşamımızdaki gerçeklerle karıştırmamak gerekir. Edebiyatta gerçeklik, kurmaca bir gerçektir, daha doğru­su o gerçeklik edebiyatın kendi gerçekliğidir.
Gerçekten de edebiyattaki gerçeklik, çok farklıdır. Edebi­yat ve sanat gündelik yaşamdaki somut gerçeği büsbü­tün ortadan kaldırmasa da ona müdahale eder, başka-laştırır ve kendi gerçekliği olarak çıkarır ortaya. Edebi­yatçının yapması gereken, gerçeğe ayna tutup onu ol­duğu gibi aktarmak değildir. O bir ayna görevi gör­mekten çok bir ressam gibi olmalıdır. Gerçeği kopya etmek değil, ona bakarak yeni bir gerçeklik kurmaktır. Bir doğa parçasının fotoğrafını çekmek başka, o man­zaraya bakarak bir resim yapmak başkadır. Edebiyat­çı gerçeğin resmini yapmalıdır. Yaptığı resim gerçeği sezdirip gerçeğe benzeyebilir; ama bambaşka bir re­simdir artık o. Bu açıdan edebiyatta anlatılan bir duru­mun aynısını gerçek yaşamda göremeyiz. Ancak ben­zerlerini görebiliriz. Sonuçta kurgulanmış gerçeklikle gerçek hayatın gerçekliği çok farklıdır. Elbette bu du­rum, edebî metinlerin gerçekle hiç ilgisinin olmadığı anlamına gelmez. Edebî metindeki gerçeklik, metnin yazıldığı dönemin özelliklerinden izler taşır. Sadece bi­re bir yansıtmaz.
⦁ Bu şeyh Yusuf da kim oluyor?
⦁ Mübarek, büyük bir adam. Her yıl gelir, duasını alı­rız. Hastaları okur üfler. Bize güzel nasihatlar verir, yol gösterir. Başı sıkıda olanları selâmete çıkarır.
⦁ Hangi tarikattan bu şeyh?
⦁ Bilmem beyim; o kadarını gayri bilemem.
⦁ Peki, bu adamın şimdiye kadar size ne iyilikleri do­kundu?
⦁ Çok beyim.
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban
Bu metin kurmacadır. Yakup Kadri Karaosmanoğ-lu’nun Yaban adlı romanından alınan bu metinde bazı kişiler vardır. O kişilerle ilgili olaylar anlatılmaktadır. An­cak bu kişiler ve olaylar gerçekte yoktur. Varsa bile ya­zarca değiştirilmiş, onlara yeni bir gerçeklik kazandırıl­mıştır. Bu metindeki gerçeklik yazarın gerçekliğidir.

Edebiyat ve Gerçeklik İlişkisi