Edebi Metin Hakkında Kısa Bilgi

Edebi Metin Hakkında Kısa Bilgi

Edebî metin insanda estetik bir duygu uyandıran, duy­gulandıran, coşturan bir nitelik taşır. Edebî metinin malzemesi dildir. Edebî metnin dili doğal dildir. Ancak sanatçı, doğal dili kendine özgü bir duyarlıkla kullan­dığı için edebi metnin dili doğal dilden farklı, imgesel bir dildir. Edebî metinler çoğunlukla okuyan herkeste, hatta her okuyuşta farklı bir anlam kazanır. Çünkü ede­bi metinlerde dil, gündelik yaşamdakinden farklı kulla­nılır. Sözcükler gündelik dildeki anlamlarının dışına çı­kar. Edebî metinlerde sözcükler çok anlamlılığa uygun bir şekilde kullanılır. Bu nedenle sözcüklere yeni an­lamlar yüklenir. Bu da metnin yorumlanma niteliğini ar­tırır. Bîr dil birimini çevreleyen, ondan önce veya son­ra gelen, birçok durumda söz konusu birimi etkileyen, onun anlamını, değerini belirleyen birim veya birimler bütününe bağlam denir. Bağlam, edebî metinlerde bir kelimenin veya bir ifadenin ait olduğu metnin yapısı ve bütünlüğü içinde, anlam ve değer kazanmasıdır.

Edebî metinler temel ifade şekillerine göre ikiye ayrılır.

edebi-metinler

Temel ifade şekillerine göre ikiye ayrılan edebî metinler coşku ve heyecanı dile getirmesi, olay çevresinde geliş­mesi yönünden aşağıdaki gibi gruplandınlabilir.

edebi-metinler1