Devletçilik İlkesinin Önemi ve Sonuçları

Devletçilik İlkesinin Önemi ve Sonuçları

Devletçilik; Atatürkçülüğün devlet, ülke ve ulus imkânlarının kullanımında, işletilmesinde, çağdaş¬laşmada devletin sosyal, kültürel, ekonomik vb. her alana yön veren ilkesidir. Milliyetçilik ve halkçılık ilkesine dayanan devletçilik anlayışı ile halkın talepleri karşısında devlet asli görevlerine sahip çıkarak toplumun her alanda ihtiyaçları karşılanmış, çağdaşlaşma yolunda önemli gelişmeler kayde¬dilmiştir. Bunun yanında devletin hizmetleri tüm vatandaşlara ulaştırılarak sosyal adalet sağlanmış, sınıfsızbirtoplumoluşturulmuştur. Devletilevatan-daş arasındaki bağlar güçlendirilerek demokrasinin gelişmesinekatkısağlanmıştır.
Devletçilik, kültürel alanda da etkisini göster-
miştir. Atatürk, siyasi çalışmaların yanında kültür ve
sanat konularıyla da yakından ilgilenmiştir. Bu DIE, istatistik Göstergeler, 1923 -1995(Düzenlenmiştir.)
alandaki çalışmalar devletin görevi kabul edilmiş ve devlet politikası hâline getirilmiştir. Hükûmet programlarında kültür ve sanat konularına yer verilmiştir. İlk ve ortaöğretime yönelik okullar yanında resim, müzik, tiyatro ve güzel sanatlar alanında okullar açılmış, dış ülkelere eğitim için öğrenci gönderilmiştir.
Ekonomi alanında ise ülkenin kaynakları planlı bir şekilde kullanılarak ekonomi canlandırılmıştır. Toplumun refah düzeyi yükselmiş, yatırımlar ülkeye dengeli bir şekilde dağıtılmaya çalışılmıştır. 10 milyondan 16 milyona çıkan nüfusun temel ihtiyaçları karşılanarak yoksulluk göreceli olarak azaltılmıştır. Bu politikalar sonucunda gayri safi millî hasıla (GSMH) 15 yıllık dönemde (1923 – 1938) ortalama olarak % 8 oranında büyümüştür. 1930’ların başından itibaren ihracatın oranı ithalatı aşmıştır. Türk lirası ABD doları karşısında değer kazanmış, 1934 -1938 yılları arasında 1 USD = 1,26 TL düzeyinde kalmıştır. Bankalara yatırılan tasarruf amaçlı para miktarı artmış, merkez bankasında 36 milyon liralık döviz ve 26 ton altın birikmiştir. Ekonominin gelişmesini ve bütünleşmesini hızlandıran altyapının kurulmasında ve demir yolu ağının yaygınlaştırılmasında başarılı sonuçlar alınmıştır. Devletin öncülüğünde başlatılan sanayi yatırımları başarıya ulaşmış ve dönem sonunda ülke çok sayıda sanayi işletmeye kavuşturularak bugünkü sanayimizin temelleri atılmıştır. Öz kaynaklara dayanarak gerçekleştirilen bu tesisler, Türkiye’nin sanayileşme hareketine her bakımdan yön veren temelkuruluşlarniteliğindeolmuşlardır.Örneğin,bukamukuruluşlarındayetişenyöneticilerveişçiler, sonraki yıllarda özel sektörün kurduğu ilk sanayi işletmelerinin başarıya ulaşmasında görev almışlardır. Başarıyla uygulanan politikalar sonucunda ürünlerin fiyatlarında ve paranın değerinde istikrar sağlanmıştır. Böylelikle gelirin dengeli dağılımı sağlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca vergi sisteminde yapılan reformlarla yoksul kesimlerin yükü azaltılmıştır.Bağımsız bir ekonom ikurulmuştur.

nazilli-sumerbank-fabrikasi-insaati