Atatürkçü Düşünce Sisteminde Milliyetçilik

Atatürkçü Düşünce Sisteminde Milliyetçilik

Milliyetçilik duygusu, insanlık tarihi kadar eski olmasına karşın Fransız İhtilali’nden sonra uluslararası alanda etkili olmaya başlamıştır. Her ulusun kendi ulusal devletini kurma isteği, çok uluslu imparatorlukların dağılmasına neden olduğu gibi Osmanlı Devleti’ni de olumsuz etkilemiştir.

Milliyetçilik akımından olumsuz etkilenen Osmanlı yöneticilerinin dağılmayı önlemek için uygulamaya koydukları siyasal akımlar başarısız olmuştur. Bu durum Atatürk’te, Kurtuluş Savaşı yıllarında birleştirici ve çağdaş unsurları içeren milliyetçilik anlayışının oluşmasında etkili olmuştur. Bu anlayışla Atatürk, Türk milletine yeniden güven duygusu kazandırmış, millî birlik ve beraberliği sağlayarak Millî Mücadele’yi başarıya ulaştırmıştır.
Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı diğer milliyetçilik anlayışlarından farklılık göstermektedir. Öncelikle Atatürk’ün milliyetçilik anlayışında milletlerarası ilişkilerde eşitlik, saygı ve barışa önem verilir. Demokrasi, millet iradesi, millîhâkimiyet, milliyetçilikilkesiiçindeönemlibiryeresahiptir.
Atatürk’ün milliyetçilik anlayışını coğrafi ve siyasal birlik, kültür, tarih birliği ve ülkü birliği vb. temel ilkelerbelirler. Ona göre aynı vatanı paylaşan, aynı siyasal yönetim altındayaşayan, aralarındatarihin derinliklerinden gelen birliktelik olan ve bu ortaklıklarını sürdürmek isteyen insanların oluşturduğu toplum, millet statüsüne ulaşmış demektir. Bugün bu topraklar üzerinde yaşayan Türk milleti en az bin yıllık bir geçmişe dayanan zengin bir kültür ve köklü bir tarih mirasına sahiptir. Bu nedenle Atatürk, “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türk halkına Türk milleti denir.”1 şeklinde birtanım yapmış ve “Ne Mutlu Türküm Diyene!” 2 sözünü söylerken de bu noktayı göz önünde bulundurmuş ve tek bir etnik grubu ifade etmediğini açıklamak istemiştir. Bu düşünce doğrultusunda 1924’te yapılan Anayasa’da, hiçbir biçimde din, mezhep ve ırk ayrımı gözetilmemiş “Türkiye halkına din ve ırk ayrımı olmaksızın Türk denir.” denilmiştir. Bu esas yürürlükte olan 1982 Anayasası’nda “Türk Devleti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür.” şeklinde ifade edilmiştir.
Atatürk’ün milliyetçilik ilkesi diğer ilkelerle beraber bir bütünün ayrılmaz parçalarıdır. Halkçılık sınıf ayrımını reddederek, laiklik mezhep kavgalarını önleyerek, devletçilik memleketi iktisadi yönden kalkındırarak, inkılapçılık Türk milletini medeni milletler seviyesine yükselterek, cumhuriyetçilik ise millî iradeyi egemen kılarak milliyetçiliği desteklemiş ve tamamlamıştır.

ataturkcu-dusunce-sisteminde-milliyetcilik ataturkcu-dusunce-sisteminde-milliyetcilik1