Atatürk İlkelerinin Ortak Özellikleri

Atatürk İlkelerinin Ortak Özellikleri
Atatürk ilkeleri, Türk ulusunun aklın ve bilimin önderliğinde medeni toplumlar düzeyinin üstüne erişmesini, uluslararasında bağımsız, eşit ve onurlu olarak demokratik kurallar içinde mutlu bir yaşam sürmesini amaçlamaktadır.
Atatürk ilkeleri tarihî ve sosyolojik gelişmelerin bir sonucudur. Türk inkılabının fikir gücü ve dayanağını oluşturan bu ilkeler, Türk milletinin ihtiyaçlarından ortaya çıkmıştır. Osmanlı Devleti’nin yıkılmasına neden olan; son dönemlerindeki toprak kaybı, ülkedeki azınlıkların isyanları, ekonominin iflas etmesi, halkın sosyal ve ekonomik yönden geri kalması vb. faktörler bu ilkelerin doğuşuna zemin hazırlamıştır.
Atatürk ilkeleri birbirini tamamlayan ve birbirine bağlı bir bütün teşkil etmektedir. Bu anlayışla inkılaplar birbirinin tamamlayıcısı ve destekleyicisidir.
Atatürk ilkeleri her alanda yeniliklere ve ilerlemeye açık ve bu sebeple de dinamik bir yapıya sahiptir. Atatürk’ün 1937’de TBMM’nin açış nutkundaki “Büyük davamız en medeni ve en mutlu millet olarak varlığımızı yükseltmektir. Bu, yalnız kurumlarında değil, düşüncelerinde de temelli bir inkılap yapmış olan büyük Türk milletinin dinamik idealidir. Bu ideali en kısa zamanda başarmak için, fikir ve hareketi beraber yürütmek mecburiyetindeyiz. Bu teşebbüste başarı, ancak sistemli bir planla ve en akılcı çalışmakla mümkün olabilir.” 2 sözleri Atatürkçülük ün dinamik yapısını belirtmektedir. Saltanatın yerine cumhuriyet idaresinin kurulması, medreselerin yerine üniversitelerin açılması vb. inkılapların gerçekleştirilmesi çağdaş uygarlığa erişme yolundaki bu dinamik idealin en önemli göstergesidir.
Atatürk ilkelerinin bir diğer ortak özelliği Türk toplumunun çağdaşlaşmasını hedeflemesidir. Mustafa Kemal, 1925’te Kastamonu’da şunları söylemiştir: “Efendiler, yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların amacı; Türkiye Cumhuriyeti halkını çağdaş ve bütün anlamıyla uygar birtoplum durumuna ulaştırmaktır.”3 Atatürk inkılabı şöyle açıklar: “İnkılap (…) Türk milletini son asırlarda geri bırakmış olan müesseseleri yıkarak yerlerine, milletin en yüksek medeni icaplara göre ilerlemesini sağlayacak yeni müesseseleri koymuş olmaktır.”4 Bu beyanlarda da görüldüğü üzere ilkeler doğrultusunda gerçekleştirilen Türk inkılabı, ulusal bağımsızlık ve çağdaşlaşma hareketi olup bu hedefin gerçekleşmesinde inkılapçılık ilkesi önemli bir etkendir.

ataturk-ilkelerinin-ortak-ozellikleri